Política de privaciat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara endavant, RGPD), Agraïments, amb NIF: 0000000, informa l’Usuari que és titular d’un fitxer de dades de caràcter personal inscrit davant el R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades), en els quals les seves dades queden incorporats i són tractats amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractats per part del Prestador per a realitzar les següents finalitats:

  • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.
  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició en el Lloc web.
  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email relacionades sobre productes o serveis oferts pel Prestador, així com per part dels col·laboradors o partners amb els quals aquest hagués aconseguit algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del Prestador i seran productes i serveis relacionats amb el sector del Prestador.
  • Realitzar estudis estadístics.

Les dades que se sol·liciten a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, el prestador no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti al prestador, exonerant a aquest de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

L’usuari podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal a C. General Brito, 2 – 3er A (Edif. Pirineus) 25007 Lleida, o al correu electrònic: remei@agraiments.cat juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. o equivalent, indicant en l’assumpte “Protecció de Dades”.

De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats  fent clic en l’apartat de donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part del prestador. Si rep els citats correus electrònics és que ha donat la seva autorització prèvia, ja que el prestador no realitza pràctiques d’SPAM.

El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

El prestador   es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.